Rozhodčí doložka

Smluvní strany se dohodly, že veškeré majetkové spory ze smlouvy založené touto objednávkou, pokud nebudou vyřešeny vzájemnou dohodou, budou rozhodnuty v rozhodčím řízení podle zák. č. 216/1994 Sb.
Rozhodčí řízení bude zahájeno žalobou podanou kteroukoliv ze smluvních stran České komoře rozhodců se sídlem v Brně, Jubilejní 32, adresa pro doručování Údolní 5, 602 00 Brno.
Takovéto spory budou rozhodnuty jedním rozhodcem jmenovaným Českou komorou rozhodců se sídlem v Brně, Jubilejní 32, způsobem podle § 14 a § 15 Jednacího řádu České komory rozhodců. Stejný způsob platí i pro jmenování rozhodců - náhradníků.
Rozhodčí řízení se bude konat v místě určeném rozhodcem a bude provedeno podle právního řádu České republiky, Jednacího řádu a Poplatkového řádu České komory rozhodců, s uplatněním zásady spravedlnosti.
Strany se dohodly, že rozhodce je oprávněn rozhodovat spory bez ústního jednání pouze na základě písemných materiálů.
Rozhodnutí ve věci (rozhodčí nález) nemusí být písemně odůvodněno. To platí i v případě, dojde-li na návrh kterékoli ze stran k vyřešení sporu v průběhu rozhodčího řízení uzavřením smíru ve formě rozhodčího nálezu.